Brukervilkår

Hast Media AS, org. nr.928 569 829, Sjåheimvegen 26, 3540 Nesbyen («Bruktbilklubben.no») opererer en digital formidlingsportal på nettsiden https://bruktbilklubben.no/ («Tjenesten»). Du må godta disse vilkårene for å få lov til å bruke tjenestene.

1. Parter og Virkeområde

 1. Hast Media AS, org. nr.928 569 829, Sjåheimvegen 26, 3540 Nesbyen («Bruktbilklubben.no»«vi» eller «oss») opererer en digital formidlingsportal på nettsiden https://bruktbilklubben.no/ («Tjenesten»). Tjenesten gir forbrukere og næringsdrivende (heretter «deg» eller «du») mulighet til å etterspørre tilbud fra tredjeparter ved å legge ut forespørsler på Tjenesten.
 2. For å kunne ta Tjenesten i bruk må du godta disse brukervilkårene. Du anses for å ha godtatt vilkårene når du tar Tjenesten i bruk. Hvis du er uenig i brukervilkårene kan du ikke bruke Tjenesten.

2. Levering

 1. Tjenesten gir deg mulighet til å etterspørre tjenester fra tredjeparter. Levering av vår Tjeneste anses påbegynt i det du publiserer en forespørsel via Tjenesten. Din kontaktinformasjon og ønskebeskrivelse blir tilgjengelig for våre samarbeidspartnere fra og med at forespørselen blir publisert. Din forespørsel vil automatisk bli avsluttet etter 10 tilbud basert på din henvendelse, eller hvis du tar kontakt med oss og ber om at den fjernes.
 2. Etter at du har lagt ut en forespørsel vil tredjeparter ta kontakt med deg på e-post, SMS eller telefon med konkrete tilbud etter dine foretrukne kontaktvalg. Tjenesten fra Bruktbilklubben.no gjelder kun formidling og vi er ikke part i eventuelle avtaler som inngås mellom deg og tredjeparter som følge av det dere har oppnådd via kontakt gjennom bruk av Tjenesten.
 3. Bruktbilklubben.no tilstreber å tilby seriøse biltilbud til sidens brukere. Bruktbilklubben.no anser det derfor som ønskelig at sidens brukere evaluerer bilforhandleren etter at kjøpet er fullført. Bruktbilklubben.no påtar seg ikke ansvar for eventuelle brukerevalueringer som oppfattes som krenkende, støtende, usanne eller på en hvilken som helst annen måte urimelige. For å kunne publisere en evaluering kreves fullt navn av brukeren. Vi tillater ikke anonyme evalueringer. Evalueringene blir publisert med fullt navn.

3. Brukerkonto

 1. Ved bruk av Tjenesten må du registrere dine personopplysninger og kontaktinfo via tilbudsforespørselen. Det er ditt ansvar å sørge for at informasjonen du oppgir ved registrering er korrekt.
 2. For å bruke Bruktbilklubbens tjenester, må du registre en brukerkonto med kontaktinformasjon. Vi vil også spørre deg om dine preferanser, for å kunne gi deg best mulig tjeneste.
 3. Ved registrering av brukerkonto på Bruktbilklubbens tjenester, vil du kunne være innlogget på flere av Bruktbilklubbens tjenester samtidig på flere forskjellige flater. Ved inaktivitet på brukerkonto over 12 måneder vil vi ha retten til å slette kontoen. Du vil motta varsel i rimelig tid før sletting.
 4. Du kan også be om at brukerkontoen slettes.
 5. Brukerkontoen er personlig og skal ikke deles eller overdras til andre. Dersom du mistenker at uvedkommende har sendt forespørsel via falskt kontaktinformasjon eller misbruk av dette på noe som helst vis må du umiddelbart varsle oss. Vi forbeholder oss retten til å stenge tilgangen til forespørselen din eller treffe andre rimelige tiltak dersom vi mistenker at uvedkommende har misbrukt forespørselen på noe vis. I slike tilfeller vil vi varsle deg så snart som mulig.

4. Dine plikter

 1. For å kunne bruke Tjenesten må du være myndig. Tjenesten skal utelukkende benyttes til personlige eller bedriftsmessige formål i Norge.
 2. Du er selv ansvarlig for innholdet i din forespørsel, herunder at forespørselen er i samsvar med disse brukervilkårene, alle relevante lover og forskrifter, at den ikke krenker tredjeparts rettigheter eller for øvrig kan anses krenkende, uanstendig eller ulovlig. Vi har ikke ansvar for å kontrollere innholdet i din forespørsel og vi forbeholder oss retten til uten forhåndsvarsel å fjerne innhold som ikke oppfyller disse kravene.
 3. Du skal ikke å forsøke å hacke eller bruke Tjenesten slik at det skader, forstyrrer eller ødelegger Tjenestens funksjonalitet eller sikkerhetssystemer. Det er ikke tillatt å kopiere materiale, herunder, men ikke begrenset til tekst og bilder, på Tjenesten eller å endre, tilpasse, eller omvendt utvikle noen del av Tjenesten, med mindre slik rett følger av ufravikelig rett.

5. Immaterielle rettigheter

 1. Du beholder selv eventuelle immaterielle rettigheter til innholdet i de forespørsler du publiserer på Tjenesten. Du gir oss en vederlagsfri, ikke-eksklusiv bruksrett til slike immaterielle rettigheter i den utstrekning som er nødvendig for at vi kan levere Tjenesten til deg og til bruk i reklame og lignende.
 2. Alle immaterielle rettigheter relatert til Tjenesten, herunder til innhold, materiale, tekst, bilder, programvare og data som du får tilgang til gjennom Tjenesten, tilhører oss eller de vi utleder våre rettigheter fra. Du har ingen rett til å benytte immaterielle rettigheter som tilhører oss eller de vi utleder våre rettigheter fra.

6. Personvern

 1. Vi vil behandler dine personopplysninger og data i tråd med gjeldende lovgivning og som beskrevet i vår personvernserklæring, som er tilgjengelig på: https://www.bruktbilklubben.no/personvern

7. Suspensjon, utestenging og sletting

 1. Vi kan midlertidig stenge din tilgang til Tjenesten dersom det er nødvendig av hensyn til vedlikehold, drift eller andre tekniske forhold.
 2. Ved en konflikt i forbindelse med et tilbud utført av en av våre forhandlere har Bruktbilklubben også mulighet til å stenge tilgangen til konflikten er løst.
 3. Dersom vi mistenker misbruk av Tjenesten, herunder at du bruker den i strid med disse vilkårene eller gjeldende rett, kan vi midlertidig nekte deg å bruke Tjenesten. Ved gjentatte eller alvorlige tilfeller av misbruk av Tjenesten eller dersom du ikke retter opp avtalebrudd etter at vi har gitt deg en rimelig frist, kan vi kan vi beslutte å utestenge deg fra Tjenesten permanent.
 4. Dersom det er praktisk mulig vil vi varsle deg før vi stenger tilgangen til Tjenesten. Ved permanent utestenging fra Tjenesten vil alle dine forespørsler automatisk slettes.

8. Skadesløsholdelse

 1. Du skal holde oss skadesløs for ethvert krav og alle tvister som oppstår (i) mellom deg og tredjeparter herunder, men ikke begrenset til, næringsdrivende, andre brukere og offentlige myndigheter, og (ii) mot oss som følge av din bruk av Tjenesten.

9. Ansvarsbegrensning

 1. Tjenesten og innholdet i denne er tilgjengeliggjort «som den er». Vi innestår ikke for at Tjenesten alltid er tilgjengelig, at den er feilfri eller at den kan benyttes til bestemte formål. Bruk av Tjenesten skjer på egen risiko.
 2. Vi har ikke kontroll over innhold som publiseres av andre brukere, annonsører eller tredjeparter på Tjenesten og via linker, og har ikke noe ansvar for slikt innhold. Vi er videre ikke part i avtalen mellom deg og tredjeparter som du kommer i kontakt med gjennom bruk av Tjenesten, og vi kan ikke holdes ansvarlig for kontraktsbrudd, tap, skader eller reklamasjonssaker som oppstår i forbindelse med de varer du kjøper fra tredjeparter.
 3. I den utstrekning det er tillatt etter norsk rett, er vi, våre representanter og ansatte, ikke ansvarlig for tap eller skade, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå i forbindelse med din bruk av Tjenesten.

10. Endringer

 1. Vi står fritt til å endre disse vilkårene og Tjenestens innhold og funksjonalitet. Vi vil varsle deg dersom det skal gjennomføres vesentlige endringer. Endringer kan skyldes endrede muligheter i tekniske infrastruktur, at underleverandører endrer sine tilbud og vilkår, ellers ved endringer i rammevilkår fra offentlige myndigheter. Enhver tids gjeldende brukervilkår finnes på https://www.bruktbilklubben.no/brukervilkar.
 2. Ved å fortsette å bruke Tjenesten etter at endringer trer i kraft anses du å ha godtatt endringene. Dersom du ikke godtar endringene må du slutte å bruke Tjenesten.

11. Lovvalg, klage og tvisteløsning

 1. Brukervilkårene er underlagt norsk rett.
 2. Ønsker du å klage på Tjenesten må dette gjøres innen rimelig tid. Klager bør fremsettes skriftlig. Tvister skal så langt det er mulig forsøkes å løses i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes skal Hallingdal tingrett være verneting, med mindre annet følger av ufravikelig rett.
 3. Vi er ikke forpliktet til å involveres i eventuelle konflikter mellom deg eller andre brukere av Tjenesten, eller mellom deg og en hvilken som helst tredjepart.

12. Kontakinformasjon

 1. Henvendelser vedrørende Tjenesten eller de plikter og rettigheter som følger av disse brukervilkårene kan rettes til oss på følgende måter: e-post til kundeservice@bruktbilklubben.no, per post til Hast Media AS, Sjåheimvegen 26, 3540 Nesbyen eller per telefon +47 91517327.